Menu

 · Startpagina
 · De bemanning
 · Berichten
 · Foto's
 · Navigatie
 · Boot/uitrusting
 · Sitemap
 · Contact
 · Sponsoren
Iets niet gevonden? Doorzoek deze site met Google.
GoogleSuggesties
Mail je suggesties, op- en/of aanmerkingen m.b.t. deze website naar de webmaster.

Hosting:
Facilitair bedrijf

Webdesign:
Infonity
© 2005 Infonity
Berichten

25 januari 2005 - Stukje bij beetje
Kleini9heidje wel vervelend de letter tusse F en H doet het potdorie niet meer daarvoor in de plaats een "9" Kun jij met zoek en vervan9 in Word hier wat aan doen? Tis een beest van laptop een Acer met van alles en no9wat maar ik heb liever een prul MET een 9 dus.

Elke da9 een stukje verder. Te9elijkertijd lopen er een zestal klussen, tijdens de wachttijd van de ene kun je verder met de andere. Door een knulli9heidje mijnerzijds is er een lek ontstaan in de verdamper van de koelkast, zodat je iemand moet opduikelen die het systeem kan vullen met een speciaal koel9as, Freon 9enaamd. In de boekjes staat dat men hier raad weet met alle 9assen, elke vulnippel, en9else draad, metrische draad, links of rechts, mannetje of vrouwtje maakt hier 9een bal uit ze hebben er wat voor en inderdaad: Wayne van Quicfix. Vra9en bij een lokaal restaurantje van z´n moeder, hij weet er wel raad mee. Een heel er9 leuk creools restaurantje met een drie9an9en menuutje voor EC$25 plm 7,5 euro Tot die tijd bier van een 9raad of 24 beetje jauukkie.
Nu, zo'n afspraak heeft wel wat haken en o9en. Na twee keer een misverstand komt hij een da9 later dan was af9esproken. Dat 9aat hier wat minder stipt dan bij ons, maar ik heb toch meer dan 9enoe9 te doen ik vind alles best. Het is een local met een open kop, 9oed moment om wat humor uit te testen. I am very 9lad you are here maan, it's only 9ood you don't run your mothers restaurant. Hij lacht en pakte dit meteen op en we hadden een 9eanimeerd 9esprek tijdens het vacuum trekken- en vullen van het systeem. De sfeer in het restaurantje van zijn moeder was heel 9oed. You where raised in the same athmosfere with all that 9ood food am I ri9ht?, hij be9reep wat ik bedoel en beaamde dat. Ook hier net als thuis mensen die open zijn naar buiten of meer naar binnen 9ericht. Ik liet hem mijn epoxy tweecomponentenlicht9ewicht plamuur zien. I can 9lue anyone to the cealin9 with this stuff if I want, even my "vul maar in" hij la9 in een deuk.
No9 even onderhandelen over de prijs die ..... efkes ho9er was. If you 9ive me discount I spent it in your mothers restaurant, yeah but thats an other thin9, I know but she is afterall your MOTHER. I kan nu twee keer eten bij z'n moeder. Het is een spel en zo moet je het ook zien denk ik. Door het demontern van de koelbox kan ik nu een paar belan9rijke verbeterin9en aanbren9en die bleken tijdens de oversteek. Soms vaar je een tijdje bijna op massief water tussen de rompen, de tafel be9int dat wat vreemd op en neer te bewe9en, maar dat 9eeft niet. Een te la9e ventilatieopenin9 van een vori9e koelkast laat dan een plomp water door. Tijdens het varen had ik dit afdoende maar profisorisch 9edicht. Nu dus de kans om dit 9at 9oed te dichten en alle kabels die re9elmati9 een zoutwaterbad kre9en op een plankje ho9er en netjes af te monteren. Ook de verbindin9sdoos van de startkabels van de motor stond re9elmati9 een tijdje onder water, das niet 9oed. Ook deze ho9er 9eplaats en ook no9 veel beter bereikbaar. Daar ben je 3 da9en mee bezi9 maar echt de moeite waard.

Voorafaande aan alle reparaties moet je alle onderdelen demonteren. Dit 9eeft een on9elofelijke troep. Overal li99en bossen touwwerk, bossen kabels, zeilzakken, electrische onderdelen die 9etest moeten worden, een koelbox etc. etc. 9ereedschap opruimen heeft bijna 9een zin omdat je permanent zo´n beetje alles nodi9 hebt. Je boot is een rommelpot en heeft meer we9 van een uitdra9erswinkel dan een zeilboot zonder mast, hmmm dat kan dus niet een zeilboot zonder mast, toch is het zo. Maar zolan9zamerhand kun je onderdelen weer teru9plaatsen en komt er wat lijn in. Als je zo per da9 een paar din9en kunt afronden dan voelt dat 9oed. Sommi9e din9en heb je binnen een paar uur voor elkaar, bij sommi9e klussen ben je na drie da9en no9 on9eveer op je uitan9spositie. Hier heb je net als thuis typen die 9een ja en 9een nee kunnen ze99en. Na drie da9en informeren naar de prijs van (tijdelijke) zeillatten bij de zeilmaker schoot ik uit mijn slof: I need those damned battens I come back this afternoon with a saw and I cut them myself, ok ok no problem maan 99999rrrrrr. Kortom er zit een stij9ende lijn in het 9eheel en de boot be9int beter dan ooit aan de rest van de cirkel.

Ik moet eerst weer een paar tochtjes maken om niet steeds met een schuin oo9 naar de mast te kijken. Dit 9ebeuren staat no9 heel helder op mijn mijn netvlies, overda9 tenminste niet ´snachts.

Iets anders:
Wereldomroep
Eke da9 luister ik 'smor9ens naar de wereldomroep en dan hoor je soms prachti9e onbedoeld leuke zinnen: Het 9in9 over het popfestival Noordersla9 in 9ronin9en jawel. Een van de or9anisatoren sprak de vol9ende zin uit : "de 9roep Solo is ei9enlijk een duo maar op het podium weer een hele 9roep Briljant! en een ander onderwerp:
"de persvrijheid in Rusland is absoluut een relatief be9rip" das wel heel er9 relatief.

Culinair technisch:
Hoe sloop ik een cocosnoot. teneinde zowel de cocosmelk als de cocos te nutti9en? Nou dan dan eeh uhh 9a 9a je 9aten boren in die zwarte puntjes aan de bovenkant ja? FOUT dan krij9 je troep in de cocosmelk en heb je no9 steeds de noot niet 9esloopt. Nou dan dan eeh uhh zet je hem in een bankschroef en dan draaien draaien draaien ja? FOUT dat wordt een rommeltje. Nou dan dan eeh uuhh pak je een hamer en dan meppen meppen meppen ja? FOUT zie boven

Een cocosnoot werkt net als een hard- of zacht 9ekookt ei waar je het bovenste kapje vanaf kan meppen, maar dan met iets zwaarder materieel. Ben je rechtshandi9 dan neme men de noot in de linker hand met de o9en aan de onderzijde. Van belan9 is om de duim zo laa9 mo9elijk te houden! Met de STOMPE kant van een stevi9 keukenmes 9eef je een ferme tik te9en het bovenste kapje er 9ebeurt no9 niets, dan een kwart sla9 draaien en no9 een tik, dit een keer of 4 herhalen, nu denk je dit werk echt niet, maar heb 9eduld. Al 9auw hoor je dat er er9ens en barst ontstaat, no9 een paar keer meppen en zie daar, de noot is netjes 9eopend. Heb je een 9oede noot dan kun

je het vocht drinken. Dwars op het kapje no9 een paar ferme tikken en hij 9aat netjes aan di99elen, eet smakelijk. Linkshandi9en nemen de noot in de rechterhand, verder zie boven.

Schrijver sluit alle verantwoordelijkheid uit voor de mo9elijke 9evol9en bij het het toepassen van bovenstaande methode.

tot het vol9ende bericht
Terug naar het overzicht


What's new
· 20-07-2005
Nagekomen foto's geplaatst.
Bekijk ze hier ...

· 19-06-2005
Naschrijft geplaatst.
Lees meer ...

· 31-05-2005
Bericht "Weer thuis" geplaatst.
Lees meer ...

· 26-05-2005
De laatste berichten van Maarten en Fokko geplaatst.
Lees meer ...